AVG

Privacy Beleid Hosanna in Excelsis

Hosanna in Excelsis hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Hosanna in Excelsis houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
– Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
– Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als Hosanna in Excelsis zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.
Verwerking van persoonsgegevens van verenigingsleden
Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door Hosanna in Excelsis verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Administratieve doeleinden;
– Het uitvoering geven aan de lidmaatschapsovereenkomst.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– De lidmaatschapsovereenkomst;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Hosanna in Excelsis de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– Naam;
– Adres;
– Woonplaats;
– Telefoonnummer;
– E-mailadres;
– Geslacht;
– Geboortedatum.
– Datum lidmaatschap
Uw persoonsgegevens worden door Hosanna in Excelsis opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees
Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door Hosanna in Excelsis verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– Het inschrijving formulier Nieuwsbrief;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Hosanna in Excelsis } de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– Voornaam;
– Tussenvoegsel;
– Achternaam;
– E-mailadres.
Uw persoonsgegevens worden door Hosanna in Excelsis opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
– Gedurende de periode dat men aangemeld is.
Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
– Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
– Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
.
Bewaartermijn
Hosanna in Excelsis bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
– Alle personen die namens Hosanna in Excelsis van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
– We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
– We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
– Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
– We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
– Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.
Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!
Contactgegevens
Hosanna in Excelsis
Josina.visser@gmail.com

De Stichting AVG heeft vastgesteld dat door de deelnemer de nodige privacy inspanningen worden gedaan om te voldoen aan de AVG wetgeving zoals die in werking is getreden op 25 mei 2018.

Chr. Zangvereniging Hosanna in Excelsis verklaart:

 1. Wij nemen privacy serieus

  Wij nemen privacy serieus en doen daarvoor de nodige inspanningen, in overeenstemming met de wetgeving.

 2. Wij hebben een privacy policy

  Wij hebben de privacy policy op onze website geplaatst.

 3. Wij hebben privacy goed geregeld

  Wij hebben intern de nodige afspraken gemaakt zodat we goed met privacy gegevens kunnen omgaan.

 4. Wij hebben duidelijke afspraken met externen

  Wij hebben met onze leveranciers afspraken gemaakt om te zorgen dat persoonsgegevens veilig worden opgeslagen en verwerkt volgens de geldende AVG-wetgeving.

 5. Wij hebben permanente aandacht voor privacy

  Wij hebben regelmatig aandacht voor AVG om up-to-date te blijven.

 6. Wij spannen ons in om de wet na te leven

  Wij houden ons aan de inspanningsverplichting om te zorgen voor veilige verwerking en veilige opslag van persoonsgegevens.

 7. Wij onderstrepen het belang van privacy

  Wij hechten veel belang aan privacy en persoonsgegevens en willen dat laten zien door ons werk, onze producten en diensten en deze AVG OK-deelname.

AVG OK

Dit AVG OK vignet is uitgereikt door de Stichting AVG

stich

AVG OK is een vignet van de Stichting AVG voor Verenigingen

Samen met onze partners (180 branche- en beroepsorganisaties in Nederland) vinden wij privacy zeer belangrijk en streven er samen naar om dit middels het AVG OK vignet duidelijk te laten zien.

Bestuur

Stichting AVG voor Verenigingen

Pas na toetsing door Stichting AVG mag een organisatie het vignet AVG OK gebruiken

Om het vignet AVG OK te voeren moet een organisatie voldoen aan
de daarvoor opgestelde criteria door de Stichting AVG en
het normenkader AVG dat is opgesteld door specialisten:

 • De stappen van het AVG-Programma zijn doorlopen en ingevuld
 • Er is regelmatig controle op de stappen
 • Elk kwartaal wordt een actuele AVG-Verklaring gemaakt
 • De privacy policy staat op de website
 • De Stichting AVG heeft de ingevulde stappen getoetst aan het AVG-normenkader
Meer weten over de AVG?

Lees meer